Algemene voorwaarden

Unietrade.com is enig eigenaar van de gegevens die op deze website worden verzameld. Wij
verzamelen uitsluitend gegevens die ons helpen u een betere service te kunnen bieden. De gegevens
worden niet – zonder uw toestemming – verkocht of op een andere wijze, die door deze verklaring
niet wordt uitgesloten, aan derden doorgegeven, behalve wanneer wij dit te goeder trouw op grond
van wettelijke bepalingen noodzakelijk achten of wanneer het noodzakelijk is om de rechten en het
eigendom van Unietrade.com te beschermen, of wanneer de persoonlijke veiligheid van het
personeel of het publiek belang in het geding is.
Alle gegevens op deze website © 2016 Unietrade.com.
Algemene Voorwaarden Unietrade.com
§1. Algemeen
1.1.
Voor alle met de onderneming reeds afgesloten en nog af te sluiten transacties, ongeacht of het een
eerste, een lopende of een toekomstige transactie betreft, gelden uitsluitend onderhavige Algemene
Voorwaarden – hierna: AV – in de versie die van kracht is op het tijdstip dat de bestelling wordt
geplaatst respectievelijk de overeenkomst wordt gesloten. Van onderhavige AV afwijkende
voorwaarden van de opdrachtgever worden niet aanvaard. Ook wanneer de onderneming
Laureatrading.com geen uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze voorwaarden, worden ze geen
onderdeel van de overeenkomst. Andersluidende verklaringen die door medewerkers van de
onderneming Laureatrading.com worden gegeven, hetzij in mondelinge of in schriftelijke vorm, die in
tegenspraak zijn met de AV van de firma Unietrade.com, vormen uitdrukkelijk geen onderdeel van
onze AV.
1.2.
Mondelinge nevenafspraken en aanpassingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door ons te
worden bevestigd. Hetzelfde geldt voor het geven van garanties omtrent eigenschappen van het
koopobject.
1.3.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, de inhoudelijke correctheid en de volledigheid van de
gegevens in onze reclame- en internetaanbiedingen.
1.4.
De lay-out van onze reclameaanbiedingen alsook van onze homepage en de gebruikte grafieken,
afbeeldingen, verzamelingen van bijdragen alsook afzonderlijke bijdragen zijn auteursrechtelijk
beschermd. Het is niet toegestaan deze te verveelvoudigen of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke,
schriftelijke goedkeuring. Alle rechten voorbehouden.

1.5.
Wij behouden ons het recht voor vergissingen als schrijf- en rekenfouten te corrigeren.
§2. Sluiting van de overeenkomst
2.1
Wanneer er geen schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, gelden door ons geplaatste/aan ons
gerichte opdrachten als verstrekt, wanneer wij deze met toezending van onze AV hebben bevestigd.
Aan offertes van en aan ons kunnen zonder uitdrukkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging geen
rechten worden ontleend.
2.2
Schriftelijke en mondelinge inlichtingen, beschrijvingen, kostenramingen e.d. met betrekking tot het
voorwerp van de opdracht zijn niet-bindend, voor zover ze niet door ons als zodanig schriftelijk
werden vastgelegd bij de opdrachtbevestiging.
2.3
Aanvullingen op of wijzigingen van de opdracht dienen eveneens schriftelijk te worden vastgelegd in
een overeenkomst of middels onze schriftelijke bevestiging.
2.4
Met de verstrekking van een opdracht respectievelijk een bestelling aanvaardt de klant onze AV
alsook onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
§3. Levering en verzending
3.1
Wij leveren uitsluitend op basis van onze AV.
3.2
De verzending van goederen naar de koper alsook een eventuele retourzending die niet op een door
ons erkende klacht berust respectievelijk terug te voeren is, is voor rekening en risico van de koper
respectievelijk besteller. De koper dient in geval van een retourzending eenzelfde verzendwijze te
kiezen als bij de toezending en is zelf verantwoordelijk voor voldoende verzekeringsdekking. Dit geldt
ook bij de verzending van goederen aan een door de koper bepaalde ontvanger alsook bij franco
leveringen.
3.3
De aangegeven levertijden zijn bij benadering en vrijblijvend. Wanneer de genoemde levertermijn
met meer dan vier weken wordt overschreden, heeft de koper het recht ons een uiterste termijn van
drie weken te stellen. Indien wij ook binnen deze uiterste termijn niet leveren, heeft de koper het
recht middels schriftelijke verklaring uit de overeenkomst te treden. De koper kan geen aanspraken
op schadevergoeding maken.
3.4
De levertermijn begint op de dag waarop wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, echter niet
voor de ontvangst van de overeengekomen betalingen conform de overeengekomen
betalingsvoorwaarden. Deelleveringen zijn toegestaan. De levertermijn wordt verlengd wanneer de
koper na sluiting van de overeenkomst een wijziging van de overeenkomst respectievelijk het
koopobject verlangt.
3.5
Wanneer de koper bij de afname in verzuim treedt of andere plichten niet nakomt, zijn wij
gerechtigd schadevergoeding te verlangen voor de ontstane schade en eventueel ontstane
meerkosten, ten minste echter 30% van de koopprijs. In dit geval gaat ook het risico op toevallige
beschadiging van het koopobject over op de koper.
3.6
De koper dient onverwijld te controleren of de zending volledig en vrij van gebreken is. Eventuele
gebreken dienen ons binnen drie dagen na ontvangst van de goederenlevering schriftelijk te worden
gemeld. Bij transportschade dient de koper onmiddellijk de onderneming die verantwoordelijk is
voor dit transport in zijn bijzijn een verklaring te laten opstellen en deze ons onverwijld te doen
toekomen.
3.7
Wanneer de overeenkomst over de verkochte goederen voor of na de levering op verzoek van de
koper met wederzijds goedvinden wordt opgeheven, dient de koper op verzoek van de verkoper 30%
van de verkoopprijs te betalen.
3.8
Bij overmacht, niet verwijtbare bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluiting en vertraging van
materiaalleveringen, ongeacht of hiervan bij ons of bij onze leverancier sprake is, wordt de
levertermijn verlengd met de duur van de betreffende belemmering en een redelijke respijttermijn.
§4. Prijs- en betalingsvoorwaarden
4.1
Alle prijzen van de verpakkings-/partijeenheden zijn netto, af magazijn en exclusief de wettelijk
geldende btw, de verzendkosten en eventueel berekende rembourskosten.
4.2
Van betalingen aan ons worden geen betalingskorting of andere kortingen afgetrokken.
4.3
Elke betaling is voor kosten en risico van de koper.
4.4
De door ons aangegeven prijzen gelden enkel voor de afzonderlijke opdracht. Nabestellingen gelden
als nieuwe opdrachten.
4.5
Wanneer zich voor de uitvoering van de opdracht loonkosten-, materiaalkosten- of andere
kostenverhogingen voordoen, behouden wij ons het recht voor de prijzen overeenkomstig aan te
passen.
4.6
Alle kosten die voortvloeien uit te late betaling, zoals aanmaningskosten, incassokosten en
dergelijke, zijn voor rekening van de koper.
4.7
In geval van betalingsverzuim hebben wij het recht ervoor te kiezen uit de overeenkomst te treden
en/of schadevergoeding te eisen.
§5. Reclame
5.1
In de handel gebruikelijke of technisch noodzakelijke afwijkingen, aanpassingen van de kwaliteit,
afmetingen, kleur en eigenschappen alsook wijziging van de constructie en uitvoering die in het
belang zijn van de betreffende goederen, vormen geen bezwaargrond.
5.2
Reclameringen dient de verkoper onverwijld en schriftelijk aan ons te melden. Voor de naleving van
de termijn voldoet de tijdige verzending van de reclamering. Latere reclameringen zijn uitgesloten.
5.3
Wanneer klachten door ons worden erkend, kan de koper herstel of vervangende levering verlangen.
De wijze van compensatie voor de klacht is aan de koper. Wanneer herstel of vervangende levering
mislukt, nemen wij de goederen tegen vergoeding van de koopprijs terug. Verdergaande aanspraken
of schadeclaims van de koper/opdrachtgever zijn uitgesloten.
§6. Goederenterugname
6.1
Wij nemen enkel goederen terug na voorafgaande schriftelijke bevestiging door ons. We zijn niet
verplicht goederen terug te nemen wanneer wij geen gebreken erkennen.
6.2
Bij goederenterugname door ons worden de goederen overeenkomstig hun toestand gecrediteerd.
De toestand wordt op verzoek van de koper bepaald door een door ons te benoemen deskundige.
6.3
Alle kosten die in verband met de retourzending ontstaan, zijn voor rekening van de
koper/opdrachtgever.
6.4
Retourzendingen moeten gefrankeerd zijn. Ongefrankeerde zendingen nemen wij niet in ontvangst.
§6 Auteursrecht
Alle op de websites van Unietrade weergegeven inhoud en gegevens zijn conform de Nederlandse
auteurswet auteursrechtelijk beschermd en zijn geestelijk eigendom van de exploitant van deze
website. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verveelvoudigen, verspreiden of wijzigen is
uitsluitend toegestaan met de schriftelijke toestemming van Unietrade. Deze mogelijkheid wordt
echter bij dezen uitdrukkelijk uitgesloten. Bij een overtreding van deze bepaling heeft de eigenaar
van Unietrade tegenover de websitegebruiker recht op een schadevergoeding ter hoogte van 2500
euro per overtreding. Alle op deze website weergegeven handelsmerken, merknamen en
afbeeldingen die als zodanig in hun merkfunctie herkenbaar zijn, zijn eigendom van de betreffende
eigenaars/rechthebbenden en dienen slechts ter directe identificatie/herkenning. De
internetexploitant maakt geenszins aanspraak op de eigendomsrechten hierover.
§7 Overige
Geen aanmaning zonder voorafgaand contact: wanneer de inhoud of opmaak van deze website
rechten van derden of wettelijke bepalingen schendt, ontvangen wij graag bericht hierover zonder
kostennota. Het is octrooirechthouders niet toegestaan mogelijke octrooirechtschendingen op deze
website zonder onze toestemming te verhelpen. Wij garanderen dat terecht aangevochten passages
onverwijld worden verwijderd, zonder dat hiervoor juridische stappen hoeven te worden genomen.
Wij honoreren geen aanspraken op vergoeding van kosten die zijn gemaakt zonder voorafgaand
Contact. Eventueel zullen wij een tegenvordering indienen wegens schending van bovenstaande
bepalingen.